Dvojica prijatelja se dopisuju. Jedan je emigrirao u Ameriku i odatle {alje pisma o svom novom `ivotu i karijeristi~kim nastojanjima u novoj sredini. Drugi ovde traga za sopstvenim identitetom povezuju}i ga sa svojim slovenskim poreklom. Obojica su pisci. I dok emigrant sve vi{e poistove}uje sebe sa potro{a~kim potrebama, starosedelac otkriva pagansku mitologiju i `ive primerke ~udesnih devojaka iz starine. Rastanak dvojice prijatelja je neminovan.

“Napu{tam ovu obalu. Sanja spava. Takav je bio sino}ni dogovor. [ta da ka`em o poslednjoj ve~eri? Zaspali smo pred zoru, posle vi{e~asovnog }utanja. Bilo je to stvarno jedno bevremeno vreme. Iako smo pred sobom imali jo{ odre|eni broj sati, ~inilo mi se da nikada toliko budu}nosti nismo imali.

•  Neka nas san rastavi. Oti}i }e{ na prstima, je l' obe}ava{?

•  Obe}avam.

Poljubio sam je, odlaze}i, sasvim meko, da je ne uznemirim.”

ČUBURA, NEGDE U KALIFORNIJI
Nezavisna izdanja,
1976
153 str.
srpski     english